linkedin facebook linkedin facebook nod32

Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat test savollari javobi bilan

Muallif: Mengliyev Sh.

Qo`shilgan sana: 2015-01-26

Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat  test savollari javobi bilan

1. «Texnologiya» so’zining lug’aviy ma’nosi?
*A) «texne» - mahorat, san’at, «logos» - tushuncha ta’limot
B) «texne» - mehnat, san’at, «logos» - tushuncha bilim
C) «texne» - qobiliyat, san’at, «logos» - tushuncha ta’lim
D) «texne» -   san’at, «logos» – tushuncha o’qitish

2. Obro’ orttira olish qobiliyati ko’rsatilgan qatorni toping?
*A) O’quvchilarga bevosita emotsional irodaviy ta’sir ko’rsatish va obro’ orttira olishidir.
B)  o’quvchilar jamoasini uyushtirish muhim vazifalarni hal etishga ruhlantirish.
C)  To’g’ri muomala qila bilish qobiliyati.
D) O’z harakatlarining oqibatlarini oldindan ko’rish.

3. Mahorat bu –
*A)Yuqori darajadagi va doimo yuksalib boruvchi tarbiya va o`qitish san’atidan iborat.
B) Tug`ma talant yoki nasldan naslga o`tuvchi xususiyat.
S. O`qituvchilar uchun standart ish usuli.
D. Pedagogik mehnat samarasi.

4. PT mamalakatimiz ta’lim tizimida yoki pedagogik nashrlarda qachon paydo bo’lgan?
A) 1993 y «Xalq ta’limi» jurnalida.             
* B) 1997 y «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da.
C) 1993 y «Ta’lim to’g’risida» gi qonunda        .       
D) 2004 y. «Uzluksiz ta’lim» dasturida.

5. Fikrlash jarayonining mustaqilligini yuqori darajada talab etuvchi vaziyat turi.
*A) Muammoli vaziyat                   B)Baholash uchun vaziyat
C)Tasvirlovchi vaziyat          D)Ko’rsatmali vaziyat

6. Metodika bilan pedagogik tehnologiya tushunchalarini izohi qaysi javobda ko`rsatilgan?
A).*Metodika - bu o`quv jarayonini tashkil etish va o`tkazish bo`yicha tavsiyalar majmuasi;
pedagogik tehnologiya – pedagogik muvaffaqiyatni kafolatlay oladigan o`quvchi shahsini shakllantirish jarayonining loyihalash tashkiliy-pedagogik hatti-harakatlar majmuasi;
B).Pedagogik tehnologiya metodikaning tarkibiy qismiga kiradi
C).Metodika – metod va usullar majmui, tehnologiya esa ta’lim tamoyillari va qonuniyatlaridir.
D).Metodika – bu hususiy pedagogika, tehnologiya esa usullar majmuidir.

7.Hamkorlikdagi o’qishni tashkil etish usullariga qaysi biri kirmaydi?
A).*«Aqliy hujum»
B).«Birgalikda o’qiymiz»
C).«Arra»
D).«O’ylang-Juftlikda ishlang-Fikr almashing»

8.Kеys-stadi ilk marta qayеrda va qachon qo’llanilgan edi?

A).Manchеstеr univеrsitеtining huquq maktabida 1870 yilda

B).*Garvard univеrsitеtining huquq maktabida 1870 yilda

C).Oksford univеrsitеtining huquq maktabida 1880 yilda

D).Garvard univеrsitеtining huquq maktabida 1830 yilda

9. Axborotli texnologiyalari bu...?
A) nazorat turlari (joriy, oraliq, yakuniy)
* B) pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismi
C) o’zaro ta’sirlar
D) pedagogikada monitoring

10. O`qituvchi nutq qobilyati –
*A)Nutq yordamida o`z fikr va tuyg`ularini aniq ifodalash qobilyati.
B)To`g`ri muloqot maromlarini egallash qobiliyati
C)Verbal qobiliyati
D)Paralingvistik ta’sir o`tkazish qobilyati

11.O`qituvchining tashkilotchilik qobilyati-
A)Hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etish qobilyati.
B)Bolalarga yaqinlasha olish qobilyati.
*C) O`quvchilar jamoasini uyushtirsh, jipslashtirish, muhum vaifalarni hal etishga ruhlantirish qobilyati.
D)Guruhiy faoliyatni shakllantirish qobilyati.

12. O`qituvchining kuzatuvchanlik qobilyati-
*A)O`quvchining ichki dunyosiga kira bilish, o`quvchi shaxsini va uning ruhiy holatini tushuna bilish bilan bog`liq bo`lgan psixologik kuzatuvchanlik qobilyati.
B) Guruhiy faoliyatni shakllantirish qobilyati.
C) Hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etish qobilyati
D) Bolalarga yaqinlasha olish qobilyati.

13.Talim tarbiya berishning suhbat metodiga asos solgan faylasuf.
A)Demosfen
*B)Suqrot
C)Platon
D)Sitseron

14. Muloqot bu –
*A) Odamning birgalikdagi faoliyatlari  extiyojlaridan kelib chiqadigan turli faolliklari mobaynida bir-birlari bilan o’zaro munosabatga kirishish jarayoni
B)  Shaxslararo munasobatlar tizimi.
C) Muloqot o’zaro axbort ayri boshlash jarayoni
D) Hamkorlikdagi faoliyat samarasini belgilovchi munosabat jarayoni

15.  Muomalada verbal ta’sir?
*A)  So’z  orqali  ta’sir etish.
B) nutqsiz ta’sir etish.
C) xatti-harakatlar orqali ta’sir etish.
D) ko’z qarashlari  va xissiy ifoda.

16.  Noverbal nutq turlari  to’g’ri keltirilgan  qatorni toping?
A) Og’zaki va yozma nutq.
*B) Mimika, pantomimika nutq,   signifikatsiya, daktilogik nutq, Morze alifbosi 
C) Mimika, fantomimika, og’zaki nutq.
D)  So’z mimika aks sado   axborot.

17. Pedagogik muloqot uslublari to’g’ri keltirilgan qatorni toping
*A) Avtoritar, Liberal, Demokratik.
B) Avtoritar ,Demokratik.
C) Demokratik, Intelektual.
D) Liberal, Demokratik, Trening.

18. Zig-zak metodiga to’gri ta’rif berilgan qatorni ko’rsating.
A. tushuncha, tikish, chiziq.
*B. siniq chiziq, ilonizi, egri-bugri.
C. solishtirish, taqqoslash, mustahkamlash.
D. ilonizi, uzun chiziq, solishtirish.

19. …. diagrammasi?
A. Assisment
B. Keys
*C. Venn
D. Varr

20. Muloqot texnologiyasi necha bosqichda olib boriladi.
*A. 6
B. 5
C. 7
D.8

21. Interaktiv metodning lug‘aviy ma'nosi?
*A) «Inter» - hamkor, «act» - harakat.
B) Inter- nofaol, faol-harakat
C) «Inter» - metod, «act» - harakat.
D) «Inter» - hamkor, «act» - texnologiya.

22. “Ta'lim tеxnologiyasi” nazariyasining shakllanish bosqichlari  necha bosqichdan iborat .    
*A)  3-bosqich                       
B) 2-bosqich                
C) 5-bosqich                
D) 4-bosqich

23.  O’qituvchining innovatsion faoliyati qaysi masalalarni yechishga qaratilgan?
*A) Voqelikni o’zgartirishga, uning muammolari va usullarini yechishni aniqlashga qaratilgan.
B) SHaxsiy ijodiy-motivatsion yo’nalganligini aniqlashga qaratilgan.
C) Kasbiy faoliyatni baholashga qaratilgan.
D) Innovatsion faoliyatga bo’lgan zaruriyatni anglashga qaratilgan.

24. Pedagogik tizim komponentlari.
A) Ta’lim mazmuni, shakllari, metodlari
B) o’qitish metodlari va o’qitishning texnik vositalari
*C) o’quvchi, maqsad, mazmun, didaktik jarayon, tashkiliy shakllar, pedagog, ma’ruza va dastur.
D) Nazariya va amaliyot.

25. Innovasiya so’zining lug’aviy ma’nosi ayting?
*A. inglizcha innovation - yangilik kiritish, yangilikdir.
B. lotincha innotion – yangilik yaratish.
C. yunoncha innovation – zamonaviy yangilik.
D. arabcha nova – yangilik kiritish.

26. Pedagog modeli nimalardan iborat?
A) ta’lim oluvchilarning bilimlarini holisona baholay olish, talabchanlik va adolatlilik
B) ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, u bilim va mahoratini doimiy ravishda oshirib borish
* C) ta’lim berish mahorati, ta’lim oluvchilarning bilimlarini xolisona baholay olish, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, o’z bilim va mahoratini doimiy ravishda oshirib borish
D) o’z bilim va mahoratini doimiy ravishda oshirib borish, ta’lim oluvchilarning bilimlarini xolisona baholay olish

27. Pedagogik texnologiyaning asosiy maqsadi nimalardan iborat?
A) o’quvchiga qo’yib borilgan baholarni predmet bo’yicha umumiy bahoga birlashtirish qoidalaridan
B) o’quv jarayonini uzluksiz, uzoq vaqt muttassil kuzatish va uni boshqarishdan
* C) takomillashtirish yoki o’quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirishdan
D) o’quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirishdan

28. Pedagogik texnologiyaning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
A) o’quv jarayonini mazmunli amalga oshirish va rivojlantirish
B)  o’quv jarayonini mazmunli rivojlantirish
C) o’quv jarayonini vaqt doirasida olib borish
*D) o’quv jarayonini mazmunli amalga oshirish

29.Pedagogik texnologiyani bugungi kundagi ahamiyati qanday?
A) pedagogikada monitoringda
B) ta’limning baholash shkalasida
C) o’quv jarayonini uzluksizligida
*D) sohadagi nazariy va amaliy izlanishlarni birlashtirish doirasidagi faoliyatni aks ettiradi

30.Pedagogik texnologiyada axborot texnologiyalarni o’rni qanday?
A) ijodiy yondashuvda
B) o’zaro ta’sirlarda
C) pedagogikada monitoringda
* D) boshqarish imkoniyati tug’iladi va u o’qituvchining yaqin ko’makdoshiga aylanadi hamda uning funktsiyalarini qisman o’z zimmasiga oladi

31. An’anaviy yondashuvning asosiy xususiyati nimada?
A) ijodiy yondashuv
B) nazorat turlari (joriy, oraliq, yakuniy)
*C) gapirib berish, tushuntirish, talaba esa bu axborotni xotirada saqlaydi
D) o’zaro ta’sirlar

32. «Tizim» so’zining ma’nosi ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A) gaplarni yozib, saqlab olish
B) ijodiy yondashuv
*C) qismlardan tuzilgan, birikkan yaxlit narsa yoki hodisa
D) o’quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish

33. Pedagogik tizim nimalardan iborat?
A) o’quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish
* B) pedagogik jarayonning obg’ektlari va sub’ektlari, shakl - usullari, ular o’rtasidagi munosabatlar, o’zaro ta’sirlar hamda ularni boshqarishdan 
C) gaplarni yozib, saqlab olish, ijodiy yondashuv, bilim berishdan
D) tankidiy-ijodiy yondashuv, o’zaro ta’sirlar

34. Reproduktiv darajasi uchun pedagogik texnologiya usulida ta’lim - qanaqa jarayon sifatida tashkil etiladi?
*A) takror ishlab chiqiladigan konveyerli jarayon
B) harakatning yangi usullarini topish jarayoni
C) mustaqil o’zlashtirish jarayoni
D) ijodiy yondashuv jarayoni

35.Tanqidiy – ijodiy yondashuv mohiyatini ko’rsating?
*A) mustaqil o’zlashtirish, xarakatning yangi usullarini topish, shaxsan tashabbus ko’rsatishni ko’zda tutadi
B) harakatlar, ovozlar va gaplarni yozib, saqlab olish
C) shakllar va chizuvlar, matnli belgi, ovozli belgi
D) harakatning yangi usullarini topish, gaplarni yozib, saqlab olish

36.Qaysi tushuncha ehtiyoj, intilish, qiziqish kabi mahnolarni  anglatadi? 

A) maqsad

B) baholash
C) mazmun
*D) Motiv

37. Ta’lim jarayoni nimalardan iborat?
*A) maqsad, nazorat,  baholash, natija, ta’lim metodlari
B) harakatlarni tekshirish
C) xatoni tuzatish, baholash
D) maqsad, xatoni tuzatish

38.Takrorlanadigan ta’lim siklining asosiy qismlari nimalardan iborat?
A) baho shkalasi o’quvchiga qo’yib borilgan baholarni predmet bo’yicha umumiy bahoga birlashtirish qoidalari
*B) umumiy maqsadni oydinlashtirib, o’quv maqsadlariga aylantirish tag’lim natijasini baholash
C) pedagogikada monitoring, ukuv jarayonini uzluksiz, uzoq vaqt muttassil kuzatish va uni boshqarish tushuniladi
D) pedagogikada monitoring, o’quv jarayonini uzluksiz, uzok vaqt muttassil kuzatish va uni boshqarish tushuniladi 

39.O’quv jarayoni nimalardan iborat?
A) matnli belgi, ovozli belgi.
B) harakatlarni, shakllar va chizuvlar.
*C) ta’limning maqsadi va mazmuni, baholash, o’qish-o’qitish.
D) ishchi fazo, yordamchi vositalar paneli.

40. Pedagogik texnologiya usulining umumiy tuzilmasi nimalardan iborat?
A) o’quvchiga qo’yib borilgan baholarni predmet bo’yicha umumiy bahoga birlashtirish koidalari
B) o’zaro ta’sirlar, pedagogikada monitoring
C) baho shkalasi o’quvchiga qo’yib borilgan baholarni predmet bo’yicha umumiy bahoga birlashtirish qoidalari
* D) predmet bo’yicha maqsad hamda vazifalar tizimini ishlab chiqish, ta’lim maqsadlarini nazorat (test) topshiriqlariga aylantirish

41.Empatiya deganda nimani tushunasiz?
A) O’qituvchining o’z ishini rejalashtiraolishidir.
*B) Boshqa odamlarning psixik holatlarini tushunish va ularga hamdardlik qilish
C) Xotira obrazlarini solishtirish
D) Kishining ta’lim beraolish qobiliyatidir.

42.Qayta ishlab chiqmoq, yozib qo’ymoq, mahlumot bermoq deb aytmoq, yozmoq, tasvirlamoq, ajratmoq, tanimoq, gapirib bermoq, takrorlamoq qaysi tushunchaga kiradi?

A) sintez

B) analiz
C) baholash
*D) bilish

43 Dalil keltirmoq, almashtirmoq, oydinlashtirmoq, belgilamoq, tushuntirmoq, o’tkazmoq, aylantirmoq, ko’rsatmoq, sharxlamoq, ochmoq qaysi tushunchaga kiradi?
*A) tushunish

B) sintez

C) analiz
D) bilish

44. Joriy etmoq, hisoblab chiqmoq, namoyish etmoq, foydalanmoq, o’rgatmok, belgilash, joriy etish, aniqlamoq, ruyobga chiqarish, yechmoq qaysi tushunchaga kiradi?
A) baholash
* B) qo’llash
C) tushunish
D) bilish 

45. Chiqarmoq, ajratish, tabaqalashtirish, tasniflash, oldindan aytish, bo’lib chiqmoq, taqsimlash tekshirmoq.
A) bilish
* B) analiz
C) sintez
D) baholash 

46. Ixtiro qilmoq, umumlashtirish, birlashtirish, rejalashtirish, ishlab chiqmoq, tizimlashtirmok, birlashtirmoq, tuzmoq, yaratmoq, loyihalashtirmoq qaysi tushunchaga kiradi?
A) qo’llash
B) baholash
*C) sintez
D) tushunish

47. Isbotlamoq, o’lchamoq, asoslash, mahqullash, baho berish, tekshirmoq, nazorat etmoq, solishtirmoq, taqqoslash qaysi tushunchaga kiradi?
A) bilish
B) analiz
C) sintez
* D) baholash

48. Qaysi amerikalik olim oliy o’quv yurtlari uchun pedagogik texnologiya usulining individuallashtirilgan tizimini ishlab chiqqan?
A) C.Guzeev
B) A.Romishevskiy
*C) F.S.Keller
D) R.Gang’e

49. «LEKTOR» qanday tizim?
A) o’quv jarayonini uzluksiz, uzoq vaqt muttassil kuzatish va uni boshqarish tushuniladi.
B) o’quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish.
*C) bu dasturlar yig’indisi, u auditoriyali o’qitishda zamonaviy komp’yuter texnologiyasidan foydalanishga imkoniyat beradi.
D) baho shkalasi o’quvchiga qo’yib borilgan baholarni predmet bo’yicha umumiy bahoga birlashtirish qoidalari.

50. Internet, yoki biror bir kommunikativ moslama (masalan lakal) tarmoq orqali sizga qulay bo’lgan vaqtda o’qitishga nima deb ataladi?
*A) masofadan o’qitish
B) internet tarmoqlararo
C) lektor o’qitish
D) innovatsion o’qitish

51.  Masofadan o’qitishning tarkibiy belgilari?
A) o’quvchi-o’qituvchi-kommunikatsiya
* B) o’qituvchi-kommunikatsiya-o’quvchi
C) kommunikatsiya- o’qituvchi-o’quvchi
D) o’qituvchi-o’quvchi-kommunikatsiya

52.  Masofadan o’qitish uslubiy materiallari?
A) masofadan o’qitish, lektor o’qitish, innovatsion o’qitish
B) mulg’timediya o’qitish, innovatsion o’qitish, testlar
*C) darslik, audio va video darsliklar, on-layn darslar (Internet saxifa), elektron kutubxona, testlar, mulg’timedia- elektron darslik va albatta axborot texnologiya vositalari
D) innovatsion o’qitish, lektor o’qkitish, elektron kutubxona

53.  Masofadan o’qitishning afzallik tomonlari?
A) masofadan o’qitish, mulg’timediya o’qitish
B) testlar, elektron kutubxona, lektor o’qitish
C) elektron kutubxona, innovatsion o’qitish
*D) o’qish muddatini o’quvchi o’zi belgilaydi, qisqa muddat ichida ko’p hajmdagi axborotni uzatish va qabul qilish sharoiti mavjud.

54. Informatsiyalar almashuvini tahminlovchi magistraldir uning yordamida dunyo bilimlar manbaiga kirish, qisqa vaqt ichida mahlumotlar yig’ish, ishlab chiqish va uning texnik vositalarini masofadan turib nima orqali boshqarish mumkin?
A) innovatsion o’qitish
B) lektor o’qitish
C) masofadan o’qitish
*D) internet tarmoqlararo

55.   Masofadan o’qitishning tashkiliy-iqtisodiy afzalligi nimadan iborat?
*A) talabalar uchun auditoriyalar, yotoqxonalar zarur emas.
B) moliyaviy xarajatlar asosan o’quv-uslubiy materiallar tayyorlash uchun maxsus auditoriyalar uchun sarflanadi
C) elektron kutubxona, testlar, mulg’timediya o’qitish
D) innovatsion ukitish, lektor o’qitish, testlar

56.   Pedagogning umumiy madaniyati nimalardan iborat?
A) Ijtimoiy madaniyat
B) Kasbiy ahamiyatli madaniyat
C) Kasbiy faoliyatda yetukligi
*D) Bilimi, ishonchi, qobiliyati va xulqi

57.   Pedagog uchun eng zarur nutq madaniyatini belgilang?
*A) Nutqning grammatik to’g’riligi, uning leksik boyligi, aniq va ravshan ifodalanganligi
B) Keng fikrlilik, tinglovchini zeriktirmaydigan muloqot o’rnatish
C) Tinglay olish, qo’llab-quvvatlash
D) Tanqidiy nuqtai nazar, o’z fikrini himoya qilish

58. Oliy ta’lim nechta bosqichdan iborat?
A) 4
* B) 2
C) 3
D) 5

59. Pedagogikaga oid adabiyotlarda mustaqil ishlarning qaysi turlari qayd qilingan?
*A) Namunalar bo’yicha mustaqil ishlar: rekonstruktiv-variantiv, evristik, ijodiy tadqiqot
B) g’oyaviy, nazariy saviyasini oshirish, kasbiy mahorati va madaniyatini shakllantirish
C) Shaxsiy va kasbiy
D) Ilmiylik va ijodiy tadqiqot

60. O’quv-bilish faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish metodlarini ko’rsating?
*A) Ifodali, ko’rgazmali, amaliy
B) Induktiv va Deduktiv
C) Reproduktiv va muammoli-ijodiy
D) (o’qituvchi rahbarligida mustaqil ish metodlari) hammasi

61. Didaktikaga oid adabiyotlarda o’qitish metodlarining qaysi bog’liqliklari qayd qilinadi?
A) o’quv mashg’ulotlarining didaktik maqsadlari va vazifalariga bog’liq
B) Bayon kilinadigan materialning xarakteriga bog’liq
*C) Ta’lim oluvchilarning bilimi va rivojlanish darajasiga bog’liq
D) o’quv jarayonida o’rganilayotgan fan asoslarining muayyan davrdagi metodlariga bog’liq

62. Bilish jarayoniga alohida ahamiyat berib, insonlarning bilishga bo’lgan intilishlarini keng yoritgan alloma asari bilan ko’rsating?
A) Abdurahmon Jomiyning ”Musiqa” risolasi
B) Alisher Navoiyning”Maxbub-ul qulub»
*C) Forobiyning ”Baxt saodatga erishuv” to’g’risida
D) Abu Rayxon Beruniy “Mashud qonuniy”

63. “Bizning Pedagogik ishda hamma narsani oxir-oqibat mahorat hal etadi” degan fikr muallifi.
A)A)S Makarenko
B)M.N Statkin
C. Sh.A Amanashvili
*D. Y.P Azarov

64. X.X.Platev qaysi sharq allomasining ilmiy g’oyalarini umumlashtirib bilish to’g’risidagi nazariyani asoslab bergan?
*A) Forobiy
B) Beruniy
C) Ibn Sino
D) Al-Kindiy

65. Bilish faoliyati masalalari qaysi psixolog va pedagog olimning ijodida yoritib berilgan?
A) B)P.Esipov
B) L.P.Aristova
C) M.N.Skatkin
*D) P.P.Blonskiy

66. Bilish faoliyatining faol qo’zg’atuvchilari ko’rsatilgan to’g’ri qatorni ko’rsating?
*A) Konkret faoliyatga bevosita faol qiziqish, axloqiy-estetik va ruhiy qoniqish
B) Bilishga tayyorlik, bilish faoliyatining malaka va ko’nikmalari
C) Bilish faoliyatiga ehxtiyoj, axloqiy-estetik va ruhiy qoniqish
D) Konkret faoliyatga bevosita va bilvosita qiziqish

67. O`qituvchi faoliyati qirralari -
A)Bilimdonlik, rivojlantiruvchanlik
B)Ko`nikma, malaka
S.Yo`nalturuvchanlik, safarbarlik, loyihachilik
*D. A va B javoblar

68. Shaxs rivojlanishiga yaxlit holda qaraydigan personologik yo’nalish vakillarini ko’rsating?
*A) E.Shpanger, A)Maslou
B) A)N.Leontev, A)C)Petrovskiy
C) D.I.Felg’dshteyn, D.N.Uznadze
D) B)D)Anang’ev, K.K Platonov

69. O’spirinlik davri xususiyatlari tahlilida qaysi sifat alohida ahamiyat kasb etadi?
*A) Faoliyat
B) Yoshi
C) Harakat
D) Tashqi qiyofa

70. Talabaning aqliy faoliyati xususiyatlari qanday belgilanadi?
*A) Shaxsni hayotga va mehnatga tayyorlashning muhim jihati sifatida
B) Intellektual faoliyatga qiziqish uyg’otish sifatida
C) Bilimlar bilan qurollanish maqsadida
D) Muloqot doirasining kengayishida

71. Rivojlangan aqlning eng oliy shakli nima?
*A) Ijodiy tafakkur
B) Mustaqil fikr
C) Ijodiy yondashish
D) Intizomliylik

72. Shaxs rivojlanishining qanday umumiy qonuniyatlari bor?
*A) Muayyan ijtimoiy guruhning vakili bo’lgan, biror faoliyat turi bilan shug’ullanadigan, atrof-muhitga ongli munosabatda bo’la oladigan konkret inson
B) Atrof-muhit, insonlar bilan faol munosabatda bo’la oladigan inson
C) Ma’lum darajada harakatchan, o’zgaruvchanligini saqlab qoladigan inson
D) Individuallik xususiyatiga ega bo’lgan inson

73. Oliy maktab pedagogikasining bosh muammosi nima?
*A) Oliy maktab o’qituvchisining innovatsion faoliyati
B) Muloqot madaniyati
C) Idrok qilish qobiliyati
D) Yangilikka bo’lgan munosabati

74. Innovatsiya jarayoni qaysi bosqichlarni qamrab oladi?
A) Ixtiro qilish, yahni yangilik yaratish jarayoni
B) Yangilikni yoyish, uni keng tadbiq etish bosqichi
C) Yaratilgan yangilikni amalda qo’llay bilish bosqichi
*D) Hammasi

75. Yangilik kiritishning ijtimoiy-psixologik aspekti kaysi olim tomonidan ishlab chiqilgan?
A) R.Karlson
* B) E.Rodjers
C) A)Xeyvlox
D) M.Mayrs

76. Yangilik kiritishning muhim sharti nima?
*A) Muloqotning yangi vaziyatini tug’irlash
B) o’qituvchining madaniyat va muloqotini shakllantirish
C) o’qituvchining o’z bilim va ilmiy faoliyatini namoyon qilish
D) o’z bilimlarini kengaytirish va chuqurlashlirish

77. Innovatsion faoliyatining samaradorligi nima bilan belgilanadi?
*A) Pedagog shaxsiyati
B) Pedagog faoliyati
C) Pedagogning ish faoliyati
D) Pedagogning muomalasi bilan

78. Texnologiyalashtirish nima?
A) Ta’lim evolyutsiyasini amalga oshirish
B) Ta’lim evolyutsiyasining vazifalar davri
C) Ob’ektiv jarayonida
*D) Ob’ektiv jarayon bo’lib, ta’lim evolyutsiyasining          
yangi vazifalarini sifatli hal qilish uchun
tayyorgarlik davri

79. Texnologik sub’ekt nima?
*A) Sub’ektiv munosabatlarni o’rnatish darajasida ishlaydi.
B) Nazariya va amaliyot o’rtasida oraliq holatni egallaydi.
C) Ob’ektiv munosabatlarni o’rnatish darajasida ishlaydi
D) Ob’ektiv va sub’ektiv munosabatlar o’rnatish darajasida ishlaydi.

80. O’quv faoliyatini boshqarish haqidagi sohalar quyidagi javoblarning qaysi birida to’g’ri ko’rsatilgan?
A) o’qitish nazariyasi
B) o’qitish texnologiyasi
C) o’qitish texnikasi
*D) Barcha javoblar to’g’ri

81. Seminar mashg’ulotining eng muhim bosqichi nima?
*A) Uning o’zagi muammoli savolga javob qidirishni tashkil etish
B) Muammolarning yechimi usulini izlashni tashkil qilish
C) Muammoni yechish usulini izlash
D) Savollarga javob berish

82. Ijodiy faoliyatni rivojlantirish metodlari kimlar tomonidan ishlab chiqilgan?
*A) S.Alg’tshuller, O.D)Bogdanova
B) S.Yu.Stepanov, I.N.Semyonova
C) C)C)Davidov, I.S.Ladenko
D) M.V Klarin, C)A)Petrovskiy

83.   «Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim» texnologiyasi muallifi?
A) Nazarova T.S
* B) Lerner I.Ya
C) Bespalg’ko C)P
D) Saidaxmedov N.S.

84. PT ta’lim maqsadini aniqlang.
A) Mikro maqsadlarga aylantirish
B) Mavzu bo’yicha tashhislanuvchan tarzda o’rnatishni
C) Mavzu bo’yicha umumiy belgilashda taqozo etadi
*D) Rivojlantiruvchi va shakllantiruvchi

85.   Didaktik jarayon strukturasi ...
*A) Motiv bosqich, o’quv-bilim faoliyati va boshqaruvdan iborat
B) o’quvchi va o’qituvchining, birgalikdagi  faoliyatidan iborat
C) o’quvchining xususiy-o’rganuvchanlik faoliyatidan iborat
D) Ta’lim va tarbiya berish

86. O’quvchining o’quv-bilim faoliyati tuzilmasi. 
A) To’g’ri va teskari aloqadan iborat
* B) Mo’ljalli, boshqaruvchi, tekshiruvchi, kuzatuvchi harakatlar bosqichidan iborat
C) Boshqarishning ob’ekt va sub’ektlaridan tashkil topgan.
D) Muloqotmandlik va tashkilotchilik

87. Test-bu
A) Topshiriq
B) Sinov
C) Topshiriq va etalon
*D) Nazorat

88. O’qitishning jarayonini tashkil etishda bir muncha keng tarqalgan yondashuvlarni belgilang.
*A) Individual, guruhli, frontal
B) Izohli-tasvirli, texnologik, ijodiy
C) Stapionar, erkin-eksternat
D) Nazariy va amaliy

89. Pedagogik texnologiyaning didaktik maqsadlari bu - ...
A) Talaba, ta’lim, tarbiya, maqsadi, ta’lim, tarbiya mazmuni.
B) Talaba, o’qituvchi, o’quv materiallari
C) Kommunikativ vositalar
*D) Rivojlantiruvchi maqsad

90. O’quv faoliyatini boshqarish haqidagi sohalar quyidagi javoblarning qaysi birida to’g’ri ko’rsatilgan?
A) o’qitish nazariyasi
B) o’qitish texnologiyasi
C) o’qitish texnikasi
*D) Barcha javoblar to’g’ri

 

91. ,,Tarbiyachi o`zini shunday tutish kerakki, uning har bir harakati tarbiyalasin va har doim o`zining nimani xoxlaganligini va nimani xoxlamasligini bilishi zarur. Agar tarbiyachi buni bilmasa, u kimni tarbiyalay oladi”, degan fikr muallifi.
*A)S.Makarenko
B)Sh.A Amanashveli
C)A Avloniy
D)K.D Ushinskiy

92. Muloqotning interaktiv jihati-
*A) Muloqotga kirishuvchilarning hatti harakatlari orqali ta’sir o’tkazish jarayoni
B) Muloqotga kirishuvchilarning o’zaro bir birlarini idrok qilish jarayoni
C) Muloqotga kirishuvchilarning axborot ayriboshlash jarayoni
D) Shaxslar’aro munosabatlarning mehanizmlari.

93. Pedagogik mahorat bu-
A)Pedagogik jarayonning barcha shakllarini eng qulay va samarali holatda tashkil etish, ularni shaxs kamolati maqsadlari tomon yo`naltirish.
B)Tarbiyalanuvchilarda dunyoqarash, qobilyatni shakllantirish.
C)Tarbiyalanuvchilarda jamiyat uchun zarur bo`lgan faoliyatga moyillik uyg`otish
*D)Barcha javoblar to`g`ri

94.O’quvchilarning kasbiy mahoratini takomillashtirish tog’risida fikr bildirgan Evropa olimlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan.
*A)YA.Komenskiy, D.Lokk, D. Pestalotsi, A.Destverg, D.Ushinskiy
B)YA.Komenskiy, Demosfen
C) Platon, Sitseron
D)D.Lokk, D.Ushiniskiy

95. O’qituvchinng  o’quvchilar bilan muloqot jarayonida paydo bo’ladigan turli ziddiyatli vaziyatlarni bartaraf etish uchun…..?
A) o’zi ishlayotgan o;quv muassasi rahbariyatiga  yordam so’rab murojat qilish kerak
*B) avvalo o’z iqtidoriga, pedogogik va psixologik mahoratiga tayanish lozim
C) darhol  tartibsiz o’quvchining to’lib o’tta nisbatan tarbiyaviy jazo metodini qo’last shart .
D) ota –onasini o’quv muasasasiga  chaqirtirishi va suxbat o’tqazish ogoxlantirish kerak.

96. Pedagogik tasir  ko’rsatishning asosiy usullari.
A)  rag’batlantirish, jazolash
*B) talab istiqbol rag’batlantirish va jazolash, jamoatchilik fikri.
C) Pedagogik tajriba
D) Ishontirish va maqulash

97.  Pedagogik muammolar muvofaqiyatini  ta’minlovchi asosiy omillar.
A) O’qituvchining talabchanligi prensipialligi
*B) Pedagogik qobilyatning mavjudligi va pedagogik nazokat 
C) O’qituvchining notiqlik sa’nati
D) so’z boyligi notiqligi
98. “ Til shirinligi- ko’pincha yoqimli,  muloyimligi esa foydali. Shirin so’z ko’ngillar uchun asal kabi totlidir “  xush muomalalikning ahamiyati  haqida  nurxikmat fikr  mualifi. 

A).M. Qoshg’ariy

*B) A.Navoiy
C) Ibn Sino
D) Yusuf Xos Xojib    

99.   “Ilm insonlarning madori, hayoti, porloq kelajagi, rahbari, najotiga aylangan. Ilm inson uchun g’oyat oily va muqaddas fazilat.” Ilmga berilgan ushbu ta’rif muallifi:
*A)  A.Avloniy
B) M.Qoshq’ariy
C) A. Navoiy
D) Yusuf  Xos Hojib

100. Pеdagogik tеxnologiyaning eng asosiy xususiyati nimadan iborat?
A).O’quv maqsadlarini bеlgilaydi.
B).Intеrfaol usullardan foydalanishni nazarda tutadi.
C).Ta'lim samaradorlini oshiradi.
D).*O’quv maqsadlariga erishishni kafolatlaydigan o’quv jarayonini loyihalashni nazarda tutadi.

6947 marta o`qildi.

Foydalanuvchi ismi: sanjar
Qo`shilgan sana: 2015-05-07

test juda yaxshi tuzilgan menga yoqdi Javob: Hursandman

Foydalanuvchi ismi: qahramon
Qo`shilgan sana: 2015-04-09

yahshi

Foydalanuvchi ismi: Gulbaxor
Qo`shilgan sana: 2015-04-20

testlar juda ajoyib tuzilgan Javob: Hursandman

Foydalanuvchi ismi: Dilfuza
Qo`shilgan sana: 2015-09-07

Test orqali menga kerakli savolga javob topdim.

Parol:
Eslab qolish.


Ro`yhatdan o`tish

testing

+998915878681

Siz o`z maxsulotingizni 3D reklama ko`rinishda bo`lishini xohlaysizmi? Unda xamkorlik qilamiz.

3D Reklama


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

Besucherzahler
счетчик посещений