linkedin facebook linkedin facebook nod32

Замонавий педагогик технология тест жавоблари

Muallif: Mengliyev SH.

Qo`shilgan sana: 2014-11-01

Замонавий педагогик технология тест жавоблари

1 Педагогик технология нима?

* таълим технологияси

2. Ахборотли технология нима?

* педагогик технологиянинг таркибий қисм

3. Педагог модели нималардан иборат?

* таълим бериш маҳорати, таълим олувчиларнинг билимларини холисона баҳолай олиш, илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш, ўз билим ва маҳоратини доимий равишда ошириб бориш

4. Педагогик технологияни асосий мақсади нималардан иборат?

* такомиллаштириш ёки ўқувчиларнинг билиш фаолиятини ривожлантиришдан

5. Янги педагогик технологияни бугунги кундаги аҳамияти қандай?
* соҳадаги назарий ва амалий изланишларни бирлаштириш доирасидаги фаолиятни акс эттиради

6. Янги педагогик технологияда ахборот технологияларни ўрни қандай?

* бошқариш имконияти туғилади ва у ўқитувчининг яқин кўмакдошига айланди ҳамда унинг функцияларини қисман ўз зиммасига олади

7. Анъанавий ёндашувнинг асосий хусусияти нимада?

* гапириб бериш, тушунтириш, талаба эса бу ахборотни хотирада сақлайди

8. «Тизим» сўзи ҳақида тушунча?

* қисмлардан тузилган, бириккан яхлит нарса ёки ҳодиса

9. Педагогик тизим нималардан иборат?

* педагогик жараённинг обьектлари ва субъектлари, шакл - усуллари, улар ўртасидаги муносабатлар, ўзаро таъсирлар ҳамда уларни бошқаришдан 
10. «Технология» сўзи ҳақида тушунча?
* «техне» - маҳорат, санъат, «логос» - тушунча таълимот

11. Репродуктив даражаси учун педагогик технология усулида таълим - қанақа жараён сифатида ташкил этилади?

* такрор ишлаб чиқиладиган конвейерли жараён

12. Танкидий – ижодий ёндашув нима дегани?

* мустакил ўзлаштириш, харакатнинг янги усулларини топиш, шахсан ташаббус кўрсатишни кўзда тутади

13. Қанақа педагогик технология  вариантлари ишлаб чиқилган?

* репродуктив, маҳсулдор, танқидий ижодий

14. Дидактик жараённи (ДЖ) қандай формула тарзида ифодалаш мумкин?

* ДЖ = М + УФ + Б

15. Қайси тушунча эҳтиёж, интилиш, қизиқиш каби маъноларни  англатади? 

* Мотив

16.  Таълим жараёни нималардан иборат?

* мақсад, назорат,  баҳолаш, натижа, таълим методлари

17. Такрорланадиган таълим циклинииг асосий қисмлари нималардан иборат?

* умумий мақсадни ойдинлаштириб, ўқув мақсадларига айлантириш таьлим натижасини баҳолаш

18. Ўқув жараёни нималардан иборат?

*таълимнинг мақсади ва мазмуни, баҳолаш, ўқиш-ўқитиш
19.  Педагогик технология усулининг умумий тузилмаси нималардан иборат?
* предмет бўйича мақсад ҳамда вазифалар тизимини ишлаб чиқиш, таълим мақсадларини назорат (тест) топшириқларига айлантириш

20. Қайта ишлаб чиқмоқ, ёзиб қўймоқ, маълумот бермоқ деб айтмоқ, ёзмоқ, тасвирламоқ, ажратмоқ, танимоқ, гапириб бермоқ, такрорламоқ қайси тушунчага киради?

* билиш
21. Далил келтирмоқ, алмаштирмоқ, ойдинлаштирмоқ, белгиламоқ, тушунтирмоқ, ўтказмоқ, айлантирмоқ, кўрсатмоқ, шархламоқ, очмоқ қайси тушунчага киради?
* тушуниш
22. Жорий этмоқ, ҳисоблаб чиқмоқ, намойиш этмоқ, фойдаланмоқ, ўргатмок, белгилаш, жорий этиш, аниқламоқ, руёбга чиқариш, ечмоқ қайси тушунчага киради?
* қўллаш
23. Чиқармоқ, ажратиш, табақалаштириш, таснифлаш, олдиндан айтиш, бўлиб чиқмоқ, тақсимлаш текширмоқ
* анализ
24. Ихтиро қилмоқ, умумлаштириш, бирлаштириш, режалаштириш, ишлаб чиқмоқ, тизимлаштирмок, бирлаштирмоқ, тузмоқ, яратмоқ, лойиҳалаштирмоқ қайси тушунчага киради?
* синтез
25. Исботламоқ, ўлчамоқ, асослаш, маъқуллаш, баҳо бериш, текширмоқ, назорат этмоқ, солиштирмоқ, таққослаш қайси тушунчага киради?
* баҳолаш
26. Таълим  жараёни  тизим  сифатида нечта жараёнлардан иборат?
* 10 та
27. Блум таксономиясида таълим мақсадларининг асосий тушунчалари нечта?
* 6 та
28. Қайси америкалик олим олий ўқув юртлари учун педагогик технология усулининг индивидуаллаштирилган тизимини ишлаб чиқди?
* Ф.С.Келлер
29.  «ЛЕКТОР» қандай тизим?
* бу дастурлар йиғиндиси, у аудиторияли ўқитишда замонавий компьютер технологиясидан фойдаланишга имконият беради
30.  «Лектор» тизими нималардан иборат?
* ишчи фазо, ёрдамчи воситалар панели, асосий панелида, рисование (чизиш) панелида, управление (бошқариш) панелида, монитор, электрон ручка
31.  Интернет, ёки бирор бир коммуникатив мослама (масалан лакал) тармоқ орқали сизга қулай бўлган вақтда ўқитишга нима деб аталади?
* масофадан ўқитиш
32.   Масофадан ўқитишнинг таркибий белгилари?
* ўқитувчи-коммуникация-ўқувчи
33.   Масофадан ўқитиш услубий материаллари?
* дарслик, аудио ва видео дарсликлар, он-лайн дарслар (Интернет сахифа), электрон кутубхона, тестлар, мультимедиа- электрон дарслик ва албатта ахборот технология воситалари
34.   Масофадан ўқитишнинг афзаллик томонлари?
* ўқиш муддатини ўқувчи ўзи белгилайди, қисқа муддат ичида кўп ҳажмдаги ахборотни узатиш ва қабул қилиш шароити мавжуд.
35.   Информациялар алмашувини таъминловчи магистралдир унинг ёрдамида дунё билимлар манбаига кириш, қисқа вақт ичида маълумотлар йиғиш, ишлаб чиқиш ва унинг техник воситаларини масофадан туриб нима орқали бошқариш мумкин?
* интернет тармоқлараро
36. Масофадан ўқитишнинг ташкилий-иқтисодий афзаллиги нимадан иборат?
* талабалар учун аудиториялар, ётоқхоналар зарур эмас
37. Педагогнинг умумий маданияти нималардан иборат?
* Билими, ишончи, қобилияти ва хулқи
38. Педагог учун энг зарур нутқ маданиятини белгиланг?
* Нутқнинг грамматик тўғрилиги, унинг лексик бойлиги, аниқ ва равшан ифодаланганлиги
39. Олий таълим нечта босқичдан иборат?
* 2
40. Таълим мазмунининг асосий назариялари нечанчи асрларда пайдо бўлган?                                     
* XVIII-XIX
43. Таълим мазмунини танлаш тамойиллари нечта?
* 6
44. Шахс шаклланишининг асосини нима ташкил этади?
* Билим
45. Педагогикага оид адабиётларда мустақил ишларнинг қайси турлари қайд қилинган?
* Намуналар бўйича мустақил ишлар: реконструктив-вариантив, эвристик, ижодий тадқиқот

46. ўқитиш методига таъриф беринг?

* Мураккаб, кўп қиррали, кўп сифатларга эга бўлган тахминдир
47. ўқув-билиш фаолиятини ташкил этиш ва амалга ошириш методларини кўрсатинг?
* Ифодали, кўргазмали, амалий
48. Дидактикага оид адабиётларда ўқитиш методларининг қайси боғлиқликлари қайд қилинади?
* Таълим олувчиларнинг билими ва ривожланиш даражасига боғлиқ
49. ўқитувчи раҳбарлигида мустақил иш методини кўрсатинг?
* Бошқарув
50. Монологик методни кўрсатинг?
* Лекция, ҳикоя, намойиш қилиш
51. Билиш жараёнига алоҳида аҳамият бериб, инсонларнинг билишга бўлган интилишларини кенг ёритган аллома асари билан кўрсатинг?
* Форобийнинг ”Бахт саодатга эришув” тўғрисида
52. Х.Х.Платев қайси шарқ алломасининг илмий ғояларини умумлаштириб билиш тўғрисидаги назарияни асослаб берган?
* Форобий
53. Билиш фаолияти масалалари қайси психолог ва педагог олимнинг ижодида ёритиб берилган?
* П.П.Блонский
54. Билиш фаолиятининг фаол қўзғатувчилари қайси бири?
* Конкрет фаолиятга бевосита фаол қизиқиш, ахлоқий-эстетик ва руҳий қониқиш
55. Шахс ривожланишига яхлит ҳолда қарайдиган персонологик йўналиш вакилларини кўрсатинг?
*А) Э.Шпангер, А.Маслоу
56. ўспиринлик даври хусусиятлари таҳлилида қайси сифат алоҳида аҳамият касб этади?
* Фаолият
57. Талабанинг ақлий фаолияти хусусиятлари қандай белгиланади?
* Шахсни ҳаётга ва меҳнатга тайёрлашнинг муҳим жиҳати сифатида
58. Ривожланган ақлнинг энг олий шакли нима?
* Ижодий тафаккур
59. Шахс ривожланишининг қандай умумий қонуниятлари бор?
* Муайян ижтимоий гуруҳнинг вакили бўлган, бирор фаолият тури билан шуғулланадиган, атроф-муҳитга онгли муносабатда бўла оладиган конкрет инсон
60. Олий мактаб педагогикасининг бош муаммоси нима?
* Олий мактаб ўқитувчисининг инновацион фаолияти
61. Инновация фаолиятидаги «креативлик» деганда сиз нимани тушунасиз?
* Индивиднинг янги тушунча яратиш ва янги кўникмалар ҳосил қилиш қобилиятини билдиради
62. Янгилик киритишнинг ижтимоий-психологик аспекти кайси олим томонидан ишлаб чиқилган?
* Э.Роджерс
63. Янгилик киритишнинг мухим шарти нима?
* Мулоқотнинг янги вазиятини тугрилаш
64. Инновацион фаолиятининг самарадорлиги нима билан белгиланади?
* Педагог шахсияти
65. Технологиялаштириш нима?
* Объектив жараён бўлиб, таълим янги вазифаларини сифатли ҳал қилиш учун тайёргарлик даври
66. Инновацион фаолият нечта асосий функцияларни ўз ичига олади?
* 5 та
67. Технология сўзи қайси суздан толинган?
* Грекча
68.   Технология тушунчаси нечанчи йилларда кириб келган?
*  60 йилларда
69. Технологик субъект нима?
* Субъектив муносабатларни ўрнатиш даражасида ишлайди.
70.   Муаммоли ўқитиш технологияси нима?
* Такомиллашган ўқитиш технологияси
71. Маъруза турлари нечта?
* 7 та
72. Лойиҳалаш - ...
* Методологик функция бажаради
73. Муаммоли ўқитиш етарли даражада бўлиши учун қандай бўлиши керак?
* Яхлит ўқув-тарбия жараёнинг узвий қисми бўлиши керак
74. Семинар машғулотининг энг муҳим босқичи нима?
* Унинг ўзаги муаммоли саволга жавоб қидиришни ташкил этиш
75. Тадбиркорлик ўйини ижтимоий-педагогик тизим сифатида нечта босқичлардан таркиб топган?
* 13
76. Ижодий фаолиятни ривожлантириш методлари кимлар томонидан ишлаб чиқилган?
* С.Альтшуллер, О.Г.Богданова
77. ўқитувчининг инновацион фаолияти қайси масалаларни ечишга қаратилган?
* Воқеликни ўзгартиришга, унинг муаммолари ва усулларини ечишни аниқлашга қаратилган
78. Технологиялаштириш бу - ...
* Бу объектив жараён бўлиб, таълим эволюциясининг янги вазифаларини сифатли ҳал қилиш учун тайёргарлик даври
79.  Педагогик тизим компонентлари
* ўқувчи, мақсад, мазмун, дидактик жараён, ташкилий шакллар, педагог
80.  ПТ мамалакатимиз таълим тизимида ёки педагогик нашрларда қачон пайдо бўлган?
* 1997 й «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»да
81. «Шахсга йўналтирилган таълим» технологияси муаллифи...
* Лернер И.Я
82. ПТ таълим мақсадини аниқланг.
* Ривожлантирувчи ва шакллантирувчи
83. Таълим мазмунини саралашда ПТ қонуниятлари нималардан иборат?
* ўқувчиларни ўзлаштириш қобилиятини ҳисобга олган ҳолда саралаш
84. Дидактик жараён структураси ...
* Мотив босқич, ўқув-билим фаолияти ва бошқарувдан иборат
85. ўқувчининг ўқув-билим фаолияти тузилмаси 
* Мўлжалли, бошқарувчи, текширувчи, кузатувчи ҳаракатлар босқичидан иборат
86. Тест-бу
* Назорат
87. Педагогикада қабул қилинган ўқув-билув фаолиятининг даражалари...
* Танишув, алгоритмик, эвристик, ижодий
88. ўқитишнинг жараёнини ташкил этишда бирмунча кенг тарқалган ёндашувларни белгиланг.
* Индивидуал, гуруҳли, фронтал
89. Педагогик технологиянинг дидактик мақсадлари бу - ...
* Ривожлантирувчи мақсад
90. Талабаларнинг билимлари ва кўникмаларини назорат қилиш методлари умумий ҳолда бўлиши мумкин
* Объектик ва субъектив
91. Интерфаол методлар келтирилган қаторни аниқланг
* Танқидий фикрлаш, дебат, мунозара, ақлий ҳужум ва б.
92. Янги педагогик технологиянинг принциплари - бу ...
* Мақсадлилик, олдиндан лойиҳалаш, кафолатлилик, тугалланганлик
93. ўқитувчининг педагогик фаолияти турлари - бу ...
* Конструктив, тадқиқотчилик, коммуникатив, ташкилотчилик, гностик

2946 marta o`qildi.

Parol:
Eslab qolish.


Ro`yhatdan o`tish

testing

+998915878681

Siz o`z maxsulotingizni 3D reklama ko`rinishda bo`lishini xohlaysizmi? Unda xamkorlik qilamiz.

3D Reklama


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

Besucherzahler
счетчик посещений